Privacyverklaring SPHWSPHW is verantwoordelijk voor de levering van goedwerkende apparatuur. Als cliënt heeft u de verantwoordelijkheid om er zorgvuldig mee om te gaan. Indien er sprake is van nalatigheid of oneigenlijk gebruik van de apparatuur, behoudt SPHW zich het recht voor de reparatiekosten aan de cliënt in rekening te brengen. De kosten voor onze servicemonteur bedragen € 70,00 per uur.Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

SPHW registreert uw persoonsgegevens voor het personenalarmering abonnement dat u aanvraagt. Het betreft de volgende persoonsgegevens:
  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummers
  • E-mailadres
  • E-mailadres en telefoonnummer contactpersoon/mantelzorger (indien noodzakelijk
  • Bankrekeningnummer

Soms is meer informatie noodzakelijk om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan uw contactpersoon of contactpersonen, uw huisarts, uw medische gegevens of uw BSN-nummer.Waarom heeft SPHW uw gegevens nodig?

SPHW verwerkt uw persoonsgegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst met betrekking tot de SPHW personenalarmering. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens gebruiken voor het borgen van het alarmeringsproces, de kwaliteit van de zorgopvolging, en de daarbij behorende administratie. SPHW kan tevens uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te nemen voor alle vormen van dienstverlening en producten van SPHW.Hoe lang bewaart SPHW uw gegevens?

SPHW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden niet langer dan een half jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Na het beëindigen van een overeenkomst worden uw gegevens maximaal twee jaar bewaard, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).Hoe beveiligt SPHW uw gegevens?

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. SPHW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de NEN7510/12/13. Om uw privacy maximaal te beschermen beperken wij zo veel mogelijk het intern gebruik van de persoonsgegevens. Alleen medewerkers, die op basis van hun functie de gegevens moeten verwerken, komen hiermee in aanraking. Wij regelen dit door deze medewerkers bevoegdheid te verlenen (autorisatie) in de toegang tot geautomatiseerde systemen.Met wie deelt SPHW uw persoonsgegevens?

Samenwerking in de zorg
SPHW wisselt gegevens uit met andere zorgverleners, zoals thuiszorgorganisaties en huisartsen. Dit doen wij op een beveiligde manier en alleen als dit noodzakelijk is. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van SPHW, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen dat zij ook vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Verplichte doorgifte
In bijzondere situaties kan SPHW verplicht worden om uw gegevens ook aan andere instanties te verstrekken; bijvoorbeeld aan de kantonrechter in verband met een justitieel onderzoek.

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s
Voor haar bedrijfsvoering maakt SPHW gebruik van computerprogramma’s. De leveranciers ondersteunen en onderhouden deze programma’s, waardoor persoonsgegevens ook toegankelijk zijn voor medewerkers van deze leveranciers. SPHW sluit dan een verwerkersovereenkomst af met de leveranciers. Leveranciers verplichten zich middels deze overeenkomst om op een even zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan als SPHW zelf.

Overige doorgifte
SPHW deelt gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of wanneer daar een verplichting aan ten grondslag ligt. Verstrekking van gegevens aan andere externe partijen door SPHW is alleen toegestaan nadat u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan op ieder moment door u worden ingetrokken.Welke rechten kunt u uitoefenen?

De AVG biedt u verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die SPHW over u verzamelt en gebruikt. Wij lichten ze hieronder toe.

Recht op inzage
U mag SPHW vragen of zij persoonsgegevens van u heeft vastgelegd en zo ja, welke. Hiermee kunt u controleren of uw gegevens juist en volledig zijn. U hoeft bij het indienen van een dergelijk verzoek geen reden op te geven.

Recht op wijzigen of aanvullen van uw persoonsgegevens
U mag SPHW vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen als blijkt dat uw persoonsgegevens niet juist of incompleet zijn.

Recht op beperking van de verwerking
U mag SPHW vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u van mening bent dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens
U mag SPHW verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen door middel van een beroep op uw recht op ‘vergetelheid’. Wij zullen dit verzoek in principe honoreren, tenzij uw gegevens bewaard moeten blijven vanwege wettelijke verplichtingen.

Recht op dataportabiliteit (gegevensoverdracht)
U heeft het recht SPHW te vragen om uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor u deze bijvoorbeeld gemakkelijk door kunt geven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunt u ons vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Hier zijn voorwaarden aan verbonden die in de wet zijn vastgelegd (art. 20 AVG).

Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens indien er sprake is van direct marketing of een specifieke situatie. Tenzij wij een dwingende gerechtvaardigde grond hebben voor de verwerking, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken op basis van deze rechtsgrond.

Recht om toestemming in te trekken
U heeft altijd het recht om verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Indien u gebruik wilt maken van uw privacy-rechten kunt u een email sturen aan: info@sphw.nlWaar kunt u terecht met een vraag of klacht?

Voor al uw vragen en/ of klachten kunt u direct contact opnemen met de manager SPHW:
E-mail: info@sphw.nl Wilt u zich nader verdiepen in de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens in de zorg, dan kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of de toepasselijke wetgeving raadplegen.
Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw bezwaar oppakken, heeft u de mogelijkheid om bij ons een klacht indienen. Hoe u dat kunt doen, leest u in onze klachtenregeling. Deze is te downloaden op www.sphw.nl/klachtenregeling. U kunt daarnaast altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Contactgegevens

Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard
Molenstraat 23b
3291 EE Strijen
078 - 61 07 305
info@sphw.nl  • Download hier de privacyverklaring